وبسایت مازندران بام ایران wWw.Mazandbam.IR

آپلود عکس

www.mazandbam.ir آدرس سایت

دیدگاه خود را اینجا بیان کنید تا از پیشنهادات و انتقاداتتان استفاده کنیم.


(مدیریت وبسایت مازندران بام ایران)جمعیت شهرستان نکا
 

کل شهرستان نکا

بخش مرکزی

23283

90588

بخش هزارجریب

3440

14165

کل شهرستان

26723

104753

 

بخش مرکزی

دهستان

خانوار

جمعیت

 پی رجه

2994

11805

مهروان

2681

10884

قره طغان

5667

21747

شهر نکا

11941

46152

کل

23283

90588

 

بخش هزارجریب

دهستان

خانوار

جمعیت

استخرپشت

1218

5277

زارم رود

2222

8888

کل

3440

14165